Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Grąžinimas iki 30 dienų
Grąžinimas iki 30 dienų
Virš 17.000 prekių
Virš 17.000 prekių

Pirkimo taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.TENNIS-ZONE.LT VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Galioja nuo 2023-01-17

TURINYS:
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
4. MOKĖJIMO UŽ PREKĘ BŪDAI IR TERMINAI
5. PREKĖS PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO IŠLAIDOS, BŪDAI IR TERMINAS
6. REKLAMACIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
7. NETEISMINIAI PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PATENKINIMO BŪDAI, ŠIŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKA
8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
9. VERSLO SUBJEKTAMS TAIKOMOS NUOSTATOS
10. ATSILIEPIMAI APIE PREKES
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. FORMŲ PAVYZDŽIAI

Internetinė parduotuvė www.tennis-zone.lt užtikrina vartotojų teises. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintų jo teisių. Sutarčių sąlygos, mažiau naudingos vartotojui nei tai numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, negalioja, o vietoj jų taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos. Šių Vidaus tvarkos taisyklių nuostatų tikslas yra ne eliminuoti ar apriboti bet kokias vartotojų teises, kurios jiems tiesiogiai priklauso pagal teisės aktus, o bet kokį galimą neapibrėžtumą aiškinti vartotojo naudai. Esant neatitikimų tarp šių Vidaus tvarkos taisyklių ir anksčiau minėtojo teisės akto nuostatų, viršenybę turi minėtasis teisės aktas ir jis turi būti taikomas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Internetinė parduotuvė pasiekiama internetiniu adresu: www.tennis-zone.lt. Parduotuvė priklauso įmonei Ribotos atsakomybės bendrovei komanditinei bendrijai STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa su buveine Varšuvoje (buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva); įmonė registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre NTR numeriu 0000545256; registro teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Varšuvos m. Varšuvos senamiesčio rajono teismas, Nacionalinio teismų registro XII ūkinis skyrius; mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas NIP: 7010469498; juridinio asmens kodas REGON: 360859723; elektroninio pašto adresas: [email protected]; kontaktinis telefono numeris: +370 65 67 67 00 .
1.2. Šios Vidaus tvarkos taisyklės skirtos tiek vartotojams, tiek verslo subjektams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, nebent Vidaus tvarkos taisyklės numato kitaip, ir kai kurios nuostatos yra skirtos išimtinai tik vartotojams arba tik verslo subjektams.
1.3. Asmens duomenų, tvarkomų Internetinėje parduotuvėje įgyvendinant šių Vidaus tvarkos taisyklių nuostatas, valdytojas yra Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, laikotarpis ir pagrindai bei tvarka nurodyti privatumo politikoje, kuri skelbiama Internetinės parduotuvės svetainėje. Privatumo politika nustato principus, kuriais vadovaudamasis Valdytojas tvarko asmens duomenis Internetinėje parduotuvėje, taip pat asmens duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir laikotarpį, asmens duomenų subjektų teises, informaciją apie slapukų ir analizės įrankių naudojimą Internetinėje parduotuvėje. Naudojimasis Internetine parduotuve, taip pat pirkimas joje grindžiamas laisva valia. Todėl su tuo susijęs besinaudojančio Internetine parduotuve Paslaugos gavėjo arba Kliento asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, išskyrus atvejus, numatytus privatumo politikoje (sutarties sudarymas arba įstatyme įtvirtintos Pardavėjo pareigos).
1.4. Sąvokos:
1.4.1. RANKINIS BAGAŽAS – visas bagažas, kurį keliaujantysis gali parodyti muitinės tarnyboms, įvažiuodamas į šalies teritoriją, taip pat bagažas, kurį jis muitinės tarnyboms pateiks vėliau, su sąlyga, kad pateiks dokumentą, kad šis bagažas buvo užregistruotas kaip kartu vykstantis bagažas išvykimo į kelionę momentu už jo vežimą atsakingos įmonės.
1.4.2. DARBO DIENA – viena dienų nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymu nustatytas nedarbo dienas.
1.4.3. REGISTRACIJOS FORMA – forma, pateikta Internetinėje parduotuvėje, pagal kurią sukuriama Paskyra.
1.4.4. UŽSAKYMO FORMA – Elektroninė paslauga, interaktyvi forma, pateikiama Internetinėje parduotuvėje, pagal kurią pateikiamas užsakymas, įdedant Prekes į elektroninį krepšelį ir nustatant Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, pristatymo ir mokėjimo būdą.
1.4.5. VARDINIS TAX FREE DOKUMENTAS – dokumentas, išduodamas Pardavėjo, kurį patvirtinus Europos Sąjungos muitinės tarnyboje, Keliaujančiajam suteikiama teisė susigrąžinti sumokėtą PVM.
1.4.6. KLIENTAS – (1) visiškai veiksmus fizinis asmuo, o bendrųjų teisės normų numatytais atvejais – taip pat ir ribotai veiksnus fizinis asmuo; (2) juridinis asmuo; arba (3) organizacinis subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, kurio nuostatai įtvirtina teisnumą; - kuris sudarė arba ketina sudaryti su Pardavėju Pirkimo-pardavimo sutartį.
1.4.7. CIVILINIS KODEKSAS – 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas – Civilinis kodeksas (Dz. U. 1964 Nr. 16, poz. 93 su pakeitimais).
1.4.8. PASKYRA– Elektroninė paslauga, individualiu pavadinimu (vartotojo prisijungimo vardu) ir Paslaugos gavėjo suteiktu slaptažodžiu pažymėtas duomenų rinkinys Paslaugos teikėjo teleinformacinėje sistemoje, kuriame kaupiami Paslaugos gavėjo pateikti duomenys ir informacija apie jo pateiktus Užsakymus Internetinėje parduotuvėje.
1.4.9. NAUJIENLAIŠKIS (angl. NEWSLETTER) – Elektroninė platinimo paslauga, kurią teikia Paslaugos teikėjas elektroniniu paštu, kuri leidžia visiems ja besinaudojantiems Paslaugų gavėjams automatiškai gauti iš Paslaugos teikėjo periodinius naujienlaiškius su informacija apie Prekes, naujienas ir akcijas Internetinėje parduotuvėje.
1.4.10. KELIAUJANTYSIS – fizinis asmuo, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos Europos Sąjungos teritorijoje.
1.4.11. PREKĖ – Internetinėje parduotuvėje įsigytinas kilnojamasis daiktas, esantis Pirkimo-pardavimo sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo dalyku.
1.4.12. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS – šios Internetinės parduotuvės vidaus tvarkos taisyklės. 
1.4.13. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Paslaugos teikėjo internetinė parduotuvė, pasiekiama interneto adresu: www.tennis-zone.lt.
1.4.14. PARDAVĖJAS; PASLAUGŲ TEIKĖJAS – įmonė Ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa su buveine Varšuvoje (buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva); įmonė registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre NTR numeriu 0000545256; registro teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Varšuvos m. Varšuvos senamiesčio rajono teismas, Nacionalinio teismų registro XII ūkinis skyrius; mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas NIP: 7010469498; juridinis asmens kodas REGON: 360859723; elektroninio pašto adresas: [email protected].
1.4.15. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS – Prekės Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma arba sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę.
1.4.16. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – elektroniniu būdu per Internetinę parduotuvę Paslaugos teikėjo Paslaugos gavėjui teikiama paslauga.
1.4.17. PASLAUGOS GAVĖJAS - (1) visiškai veiksmus fizinis asmuo, o bendrųjų teisės normų numatytais atvejais – taip pat ir ribotai veiksnus fizinis asmuo; (2) juridinis asmuo; arba (3) organizacinis subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, kurio nuostatai įtvirtina teisnumą; - kuris naudojasi arba ketina naudotis Elektronine paslauga.
1.4.18. VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Dz. U. 2014 poz. 827 su pakeitimais).
1.4.19. PVM ĮSTATYMAS – 2004 m. birželio 11 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Dz. U. 2004 Nr. 54 poz. 535 su pakeitimais).
1.4.20. UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, pateikiamas Užsakymo formoje, ketinant tiesiogiai sudaryti Prekės Pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.

2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
2.1. Internetinėje parduotuvėje teikiamos šios Elektroninės paslaugos: Paskyra, Užsakymo forma ir Naujienlaiškis.
2.1.1. Paskyra. Paslaugos gavėjas gali naudotis Paskyra, atlikęs du žingsnius: (1) užpildęs Registracijos formą, (2) paspaudęs mygtuką „Tęsti“. Registracijos formoje Paslaugos gavėjas privalo nurodyti šiuos savo duomenis: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, adresą (gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą, vietovę, šalį), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį ir slaptažodį.
2.1.1.1. Paskyros elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi galimybę bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasčių, panaikinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros), išsiųsdamas prašymą  Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu: [email protected].
2.1.2. Užsakymo forma. Naudojimasis Užsakymo forma prasideda tuo momentu, kai Klientas įdeda pirmąją Prekę į elektroninį krepšelį Internetinėje parduotuvėje. Užsakymas pateikiamas, kai Klientas atlieka du žingsnius: (1) užpildo Užsakymo formą ir (2) Internetinės parduotuvės svetainėje užpildęs Užsakymo formą, paspaudžia langelį „Užsakyti ir mokėti“. Iki šio momento yra galimybė savarankiškai keisti įvestus duomenis (šiuo tikslu reikėtų vadovautis rodomais pranešimais ir Internetinės parduotuvės svetainėje esančia informacija). Klientas privalo Užsakymo formoje pateikti šiuos savo duomenis: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, adresą (gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą, vietovę, šalį), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį ir su Pirkimo-pardavimo sutartimi susijusius duomenis: Prekė (-ės), Prekės (-ių) kiekis, Prekės (-ių) pristatymo vieta ir būdas, mokėjimo būdas. Jeigu Klientas nėra vartotojas, taip pat privaloma nurodyti įmonės pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikavimo kodą NIP. 
2.1.2.1. Užsakymo formos elektroninė paslauga teikiama nemokamai ir yra vienkartinė; ji pasibaigia Užsakymo pateikimo per Užsakymo formą momentu arba Paslaugos gavėjui anksčiau nutraukus Užsakymų teikimą tokiu būdu.
2.1.3. Naujienlaiškis. Paslaugos gavėjas gali naudotis Naujienlaiškiu, atlikęs tris žingsnius: (1) jis privalo skiltyje „Naujienlaiškis”, esančioje Internetinės parduotuvės svetainėje, nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo jam bus siunčiami periodiniai Naujienlaiškiai, (2) paspausti langelį „Išsaugoti“, po to (3) patvirtinti pageidavimą prenumeruoti Naujienlaiškį, paspaudžiant patvirtinimo nuorodą, atsiųstą į nurodytą elektroninio pašto adresą. Naujienlaiškį taip pat galima užsiprenumeruoti, pažymint atitinkamą žymėjimo langelį Paskyros sukūrimo eigoje; nuo Paskyros sukūrimo momento Paslaugos gavėjas tampa Naujienlaiškio gavėju.
2.1.3.1. Naujienlaiškio Elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi galimybę bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Naujienlaiškių (Naujienlaiškio atsisakymas), išsiųsdamas  prašymą  Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu: [email protected].
2.2. Techniniai reikalavimai, būtini darbui su teleinformacine sistema, kuria naudojasi Paslaugos teikėjas: (1) kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kiti multimedijos įrenginiai su prieiga prie interneto; (2) prieiga prie elektroninio pašto; (3) internetinė naršyklėdabartinėje versijoje: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba: 1024x768; (5) interneto naršyklėje turi būti galimybė įdiegti slapukų (angl. Cookies) failus arba palaikyti Javascript.
2.3. Paslaugos gavėjas privalo naudotis Internetine parduotuve įstatymus ir gerą moralę atitinkančiu būdu, gerbdamas asmens teises ir autorių teises, Paslaugos teikėjo ir trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę. Paslaugos gavėjas privalo įvesti faktinę būklę atitinkančius duomenis. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti įstatymus pažeidžiantį turinį.
2.4. Skundų dėl Elektroninių paslaugų nagrinėjimo tvarka pateikiama Taisyklių 6 punkte.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp Kliento ir Pardavėjo, Klientui per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje pateikus Užsakymą pagal Vidaus tvarkos taisyklių 2.1.2 punktą.
3.2. Internetinės parduotuvės svetainėje nurodyta Prekės kaina pateikta eurais, įskaitant mokesčius. Apie bendrą Užsakymo dalyku esančios Prekės kainą, įskaitant mokesčius, taip pat pristatymo išlaidas (įskaitant išlaidas transportui, pristatymui ir pašto paslaugoms) ir kitas išlaidas, o kai neįmanoma nustatyti šių mokesčių dydžio – apie prievolę juos sumokėti, Klientas informuojamas Internetinės parduotuvės svetainėje Užsakymo pateikimo eigoje, taip pat tuo momentu, kai Klientas išreiškia valią sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį.  
3.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje procedūra:
3.3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp Kliento ir Pardavėjo, Klientui per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje pateikus Užsakymą pagal Vidaus tvarkos taisyklių 2.1.2 punktą.
3.3.2. Po Užsakymo pateikimo Pardavėjas nedelsdamas patvirtina jo gavimą ir tuo pačiu priima Užsakymą vykdymui. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas vykdymui įvyksta, kai Pardavėjas išsiunčia Klientui atitinkamą elektroninį pranešimą į Užsakymo pateikimo metu nurodytą Kliento elektroninį paštą. Šis pranešimas patvirtina, kad Pardavėjas gavo Užsakymą ir priėmė jį vykdymui, taip pat patvirtina Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Nuo anksčiau minėto elektroninio pranešimo gavimo Klientu momento laikoma, kad Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta.
3.4. Sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis suformuojama, užtikrinama ir prieinama Klientui šiais būdais: (1) pateikiant šias Vidaus tvarkos taisykles Internetinės parduotuvės svetainėje; (2) išsiunčiant Klientui elektroninį pranešimą, apie kurį  kalbama Vidaus tvarkos taisyklių 3.3.2 punkte. Pirkimo-pardavimo sutartis yra papildomai suformuojama ir išsaugoma Pardavėjo Internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje.

4. MOKĖJIMO UŽ PREKĘ BŪDAI IR TERMINAI
4.1. Pagal Pardavimo sutartį Klientui užtikrinami sekantys mokėjimo būdai:
4.1.1. Banko pervedimas;
4.1.2. Mokėjimo kortele arba banko pavedimas per išorinę mokėjimų sistemą;
4.1.3. Grynaisiais pinigais arba kortele pristatymo metu
4.1.4. Dovanų čekiai – išsami informacija aprašyta dovanų čekių taisyklėse: https://tennis-zone.lt/dovanu-cekiu-taisykles
4.2. Mokėjimo terminai:
4.2.1. Klientui pasirinkus apmokėjimą banko pavedimu, apmokėjimą dovanų čekiu, elektroninius mokėjimus ar mokėjimą kreditine kortele, Klientas įsipareigoja atlikti apmokėjimą per 4 kalendorines dienas nuo Pardavimo sutarties sudarymo dienos.
4.2.2. Jei Klientas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pristatymo metu, Klientas privalo sumokėti gavęs siuntą.
4.3. Jeigu Klientas neapmoka užsakymo per 4.2 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pardavimo sutartį. Pasibaigus mokėjimo terminui, Pardavėjas el. paštu išsiųs Klientui pranešimą apie pardavimo sutarties nutraukimą pagal str. Civilinio kodekso 492 str.

5. PREKĖS PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO IŠLAIDOS, BŪDAI IR TERMINAS
5.1. Prekė pristatoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.2. Prekės pristatymas Klientui yra mokamas, nebent Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kitaip. Prekės pristatymo išlaidos (įskaitant mokestį už transportą, pristatymą ir pašto paslaugas) Klientui nurodomos Internetinės parduotuvės svetainėje, informacinėje skiltyje, skirtoje pristatymo išlaidoms, ir Užsakymo pateikimo eigoje, taip pat Klientui išreiškiant valią sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį.
5.3. Pardavėjas siūlo Klientui šiuos Prekės pristatymo būdus:
5.3.1. Kurjerio siunta, kurjerio siunta su išperkamuoju mokesčiu.
5.4. Parduotuvės Svetainėje skelbiama informacija, per kiek darbo dienų užsakymas ruošiamas pristatymui ir pristatomas.
5.5. Jei Klientas kaip pristatymo formą pasirenka paštomatą ar atsiėmimo tašką, Pristatymo adresu laikomas taško, kurį Klientas pasirinko užsakymo pateikimo metu, adresas.
5.6. Tuo atveju, kai Prekėms priskiriama skirtinga paruošimo siuntimui data, užsakyme nurodoma ilgiausia ruošimo data. Apie Prekės paruošimą išsiųsti Klientas informuojamas el. laišku. Prekės paruošimo išsiųsti laikotarpio pradžia skaičiuojama taip:
5.6.1. Klientui pasirinkus mokėjimo būdą banko pavedimu, elektroniniu mokėjimu ar mokėjimo kortele – nuo ​​mokėjimo įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje ar atsiskaitomąjoje sąskaitoje dienos.
5.6.2. Jei Klientas pasirenka atsiskaitymą grynais pinigais ar kortelė gavimo metu - nuo Pardavimo sutarties sudarymo dienos.

6. REKLAMACIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
6.1. Šiame punkte pristatoma visų teikiamų skundų nagrinėjimo tvarka, pirmiausiai skundų dėl Prekių, Pardavimo sutarčių, Elektroninių paslaugų ir kitų skundų, susijusių su Pardavėjo ar Internetinės parduotuvės veikla.
6.2. Atsakomybės pagrindą ir sritis numato visuotinai taikomi teisės aktai, pirmiausiai Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių įstatymas ir 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (įstatymų leidinys „Dziennik Ustaw“, Nr. 144, 1204 paragrafas su vėlesniais pakeitimais).
6.2.1.Išsamios nuostatos skundo dėl Prekės kaip kilnojamojo daikto, kurį Pirkėjas įsigijo iš Pardavėjo pagal iki 2022 m. gruodžio 31 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, apibrėžiamos Civiliniame kodekse, galiojančiame iki 2022 m. gruodžio 31 d., pirmiausiai Civilinio kodekso 556–576 str. Minėtos nuostatos apibrėžia Pardavėjo atsakomybės pagrindą ir sritis Kliento atžvilgiu, jeigu  parduota Prekė turi fizinį ar teisinį defektą (garantija). Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti Prekę be defektų. Remiantis Civilinio kodekso 558 str. 1 d., Pardavėjas neatsako prieš Klientą, kuris nėra vartotojas, pagal garantiją už Prekę, įsigytą ankstesniame sakinyje pateikta tvarka.
6.2.2. Išsamios nuostatos skundo dėl Prekės – kilnojamojo daikto (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), išskyrus kilnojamąjį daiktą, naudojamą tik kaip skaitmeninio turinio laikmeną, kurį Pirkėjas įsigijo iš Pardavėjo pagal nuo 2023 m. sausio 1 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, apibrėžiamos Vartotojų teisių įstatyme, galiojančiame nuo 2023 m. sausio 1 d., pirmiausiai Vartotojų teisių įstatymo 43a–43g str. Minėtos nuostatos apibrėžia Pardavėjo atsakomybės pagrindą ir sritis vartotojo atžvilgiu, atsiradus Prekės neatitikimams Pardavimo sutarčiai.
6.2.3. Išsamios nuostatos skundo dėl Prekės – skaitmeninio turinio ar paslaugos arba kilnojamojo daikto, naudojamo tik kaip skaitmeninio turinio laikmeną, kurį Pirkėjas įsigijo iš Pardavėjo pagal nuo 2023 m. sausio 1 d. arba iki tos datos sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu Prekė buvo numatyta pristatyti arba buvo pristatyta po tos datos, apibrėžiamos Vartotojų teisių įstatyme, galiojančiame nuo 2023 m. sausio 1 d., pirmiausiai Vartotojų teisių įstatymo 43h–43q str. Minėtos nuostatos apibrėžia Pardavėjo atsakomybės pagrindą ir sritis vartotojo atžvilgiu, atsiradus Prekės neatitikimams Pardavimo sutarčiai.
6.3. Skundą galima pateikti:
6.3.1. raštu, adresu: Karaliaučiaus g. 28-137, 06263 Vilnius.
6.3.2. elektroniniu būdu, siunčiant elektroninio pašto adresu: [email protected]
6.4. Grąžinama Preke pagal skundą siunčiama arba grąžinama adresu: Karaliaučiaus g. 28-137, 06263 Vilnius.
6.5. Rekomenduojama, kad Klientas pretenzijos aprašyme nurodytų: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su pretenzijos dalyku, visų pirma defekto pobūdį ir atsiradimo datą; (2) pageidaujamą Prekės sutvarkymo, kad atitiktų Pirkimo-pardavimo sutartį, būdą arba prašymą sumažinti kainą arba atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties; (3) pretenziją pareiškiančio asmens kontaktinius duomenis; tai Pardavėjui palengvintų ir pagreitintų pretenzijos nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos veiksmingam pretenzijos išnagrinėjimui, nepaisant rekomenduotos formos nesilaikymo.
6.6. Skundo nagrinėjimo metu pasikeitus pateiktiems kontaktiniams duomenims, skundą pateikęs asmuo įsipareigoja pranešti Pardavėjui apie pasikeitusius duomenis.
6.7. Prie skundo gali būti pridedami su skundo dalyku susiję įrodymai (pvz., nuotraukos, dokumentai ar Prekė). Pardavėjas gali paprašyti skundą pateikusį asmenį pateikti papildomos informacijos ar atsiųsti įrodymų (pvz., nuotraukas), jeigu tai palengvintų ir paspartintų skundo nagrinėjimą.
6.8. Pardavėjas atsako į Kliento pretenziją nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip  per 14 kalendorinių dienų nuo jos pareiškimo datos. Jeigu Pardavėjas anksčiau nurodytu terminu atsakymo nepateikia, tai reiškia, kad Pardavėjas pretenziją pripažino pagrįsta.

7. NETEISMINIAI PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PATENKINIMO BŪDAI, ŠIŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKA
7.1. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas [email protected]. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: [email protected], interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/lt/
7.2. Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis

8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
8.1. Vartotojas, kuris sudarė nuotolinės prekybos sutartį, gali per 14 kalendorinių dienų jos atsisakyti, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas nuostolio, išskyrus Vidaus tvarkos taisyklių 8.8 punkte nurodytas išlaidas. Kad nepažeistų termino, vartotojui pakanka išsiųsti prašymą terminui nepasibaigus. Sutarties atsisakymo prašymas gali būti pateiktas tokiu būdu:
8.1.1. raštu adresu: Karaliaučiaus g. 28-137, 06263 Vilnius.
8.1.2. elektronine forma elektroniniu paštu: [email protected].
8.2. Nutraukus sutartį, Prekė kaip kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) grąžinama adresu: Karaliaučiaus g. 28-137, 06263 Vilnius.
8.3. Sutarties nutraukimo šablonas pateikiamas Vartotojų teisių įstatymo 2 priede ir Taisyklių 12 punkte. Vartotojas gali naudotis pateiktu šablonu, tačiau tai nėra privaloma.
8.4. Sutarties atsisakymo termino eigos pradžia:
8.4.1. sutarčiai, kurią vykdydamas Pardavėjas išduoda Prekę, būdamas įpareigotas perleisti nuosavybės teisę į ją (pvz., Pirkimo–pardavimo sutartis), - nuo momento, kai Vartotojas arba jo nurodytas trečiasis asmuo, kitas nei vežėjas, priima Prekę nuosavybėn, o esant sutarčiai, kuri: (1) sudaryta dėl keleto Prekių, pristatomų atskirai, partijomis arba dalimis – nuo paskutiniosios Prekės, partijos arba dalies priėmimo nuosavybėn; arba (2) sudaryta dėl reguliaraus Prekių pristatymo ribotą laiką, - nuo pirmosios Prekės priėmimo nuosavybėn momento;
8.4.2. kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo dienos.
8.5. Jeigu atsisakoma nuotolinės prekybos sutarties, laikoma, kad sutartis nesudaryta.
8.6. Prekės –  kilnojamieji daiktai, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais:
8.6.1.  Pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo sutarties atsisakymo prašymo gavimo grąžinti vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant Prekės - kilnojamų daiktų, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais - pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas dėl Kliento pasirinkto kito pristatymo būdo nei pigiausias įprastas pristatymo būdas, galimas Internetinėje parduotuvėje). Pardavėjas atlieka mokėjimo grąžinimą, taikydamas tokį patį mokėjimą būdą, kokį taikė vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kito grąžinimo būdo, dėl kurio jis nepatirs jokių išlaidų. Jeigu Pardavėjas nepasiūlė, kad pats atsiims Prekę iš vartotojo, jis gali negrąžinti mokėjimų, gautų iš vartotojo iki tol, kol Prekė bus gauta atgal, arba vartotojas nepateiks jos išsiuntimo įrodymo, priklausomai nuo to, kuris veiksmas įvyks anksčiau.
8.6.2. Prekių –  kilnojamų daiktų, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais, atveju Vartotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kai atsisakė sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui arba perduoti ją Pardavėjo įgaliotam asmeniui, nebent Pardavėjas pasiūlė, kad pats atsiims Prekę.  Kad nepažeistų termino, vartotojui pakanka išsiųsti Prekę terminui nepasibaigus. Vartotojas gali grąžinti Prekę adresu: Karaliaučiaus g. 28-137, 06263 Vilnius.
8.6.3. Vartotojas yra atsakingas už Prekės - kilnojamo daikto, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais - vertės sumažėjimą dėl jos naudojimo tokiu būdu, kuris viršija būtiną, siekiant nustatyti Prekės pobūdį, savybes ir funkcionalumą.
8.7 Produktai - skaitmeninis turinys arba paslaugos:
8.7.1. Nutraukus sutartį dėl Prekės – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pristatymo nuo vartotojo pareiškimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos Pardavėjas negali naudoti kitokio turinio, išskyrus asmens duomenis, kuriuos vartotojas pateikė ar sukūrė naudodamasis Preke – skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, išskyrus turinį, kuris: (1) gali būti naudojamas kaip susijęs su Pardavėjo siūlomu skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, sudariusius sutarties dalyką; (2) yra susijęs tik su vartotojo aktyvumu naudojantis Pardavėjo teikiamu skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga; (3) juridinio asmens buvo sujungtas su kitais duomenimis ir neįmanoma tokio turinio atskirti nuo jų arba galima atskirti tik įdėjus neproporcingai daug pastangų; (4) buvo vartotojo sukurtas kartu su kitais vartotojais, kurie vis dar gali juo naudotis. Išskyrus 1–3 punktuose numatytus atvejus, Pardavėjas vartotojo prašymu pateikia jam turinį, kuris nesudaro asmens duomenų ir kurį vartotojas pateikė ar sukūrė naudodamasis Pardavėjo siūlomu skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga. Sutarties nutraukimo atveju Pardavėjas gali neleisti vartotojui toliau naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, pirmiausiai neleisdamas vartotojui pasiekti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba užblokuoti vartotojo paskyrą, kas neturi įtakos ankstesniame sakinyje įvardintai vartotojo teisei. Vartotojas turi teisę nemokamai per protingą terminą atgauti skaitmeninį turinį iš Pardavėjo įprastai naudojamu kompiuteriu skaitomu formatu.
8.7.2. Vartotojas nutraukęs sutartį dėl Prekės –  skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pristatymo, įsipareigoja nustoti naudotis šiuo skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga ir neperduoti jo tretiesiems asmenims.
8.8. Galimos išlaidos, susijusios su vartotojo sutarties atsisakymu, kurias privalo apmokėti vartotojas:
8.8.1. Jeigu vartotojas pasirinko kitą Prekės - kilnojamo daikto, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais -  pristatymo būdą nei pigiausias įprastas pristatymo būdas, galimas Internetinėje parduotuvėje, Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
8.8.2. Vartotojas apmoka tiesiogines Prekės - kilnojamo daikto, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais - grąžinimo išlaidas.
8.8.3. Jeigu parduodama paslauga, kurios suteikimas – aiškiu vartotoju pageidavimu – prasidėjo sutarties atsisakymo terminui nepraėjus, vartotojas, kuris naudojasi teise atsisakyti sutarties, pareiškęs tokį pageidavimą, privalo sumokėti už iki sutarties atsisakymo momento suteiktas paslaugas. Mokėtina suma apskaičiuojama proporcingai suteiktos paslaugos apimčiai, atsižvelgiant į sutartyje sutartą kainą arba atlygį. Jeigu kaina arba atlygis yra per dideli, šios sumos apskaičiavimo pagrindu bus suteiktos paslaugos rinkos vertė.
8.9. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties šių sutarčių atveju:
8.9.1. (1) dėl paslaugų teikimo, jeigu Pardavėjas visiškai suteikė paslaugą vartotojui, kuris buvo informuotas prieš paslaugos pradžią, aiškiai sutikus, kad Pardavėjui suteikus paslaugą neteks teisės atsisakyti sutarties; (2) kurioje kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja, ir kurie gali atsirasti sutarties atsisakymo terminui nepasibaigus; (3) kurioje paslaugos objektas yra neserijinė Prekė, pagaminta pagal vartotojo specifikaciją arba skirta patenkinti jo individualius poreikius; (4) kurioje paslaugos objektas yra greitai gendanti arba trumpo naudojimo termino Prekė - kilnojamas daiktas, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais; (5) kurioje paslaugos objektas yra Prekė - kilnojamas daiktas, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais, pristatomas sandarioje pakuotėje, kurios, atidarius pakuotę, negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos arba dėl higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; (6) kurioje paslaugos objektas yra Prekės - kilnojami daiktai, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais, kuriuos po pristatymo, atsižvelgiant į jų pobūdį, yra neatsiejamai sujungiamos su kitais daiktais; (7) kurioje paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo suderinta, sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį, ir kurių pristatymas gali būti atliktas tik po 30 dienų, ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja; (8) kurioje vartotojas aiškiai pageidavo, kad Pardavėjas pas jį atvyktų atlikti skubų remontą arba restauravimo darbus; jeigu Pardavėjas teikia papildomas kitas nei remonto arba restauravimo paslaugas, vartotojui priklauso sutarties atsisakymo teisė taikoma papildomoms paslaugoms arba Prekėms - kilnojamiems daiktams, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais; (9) kurioje paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatomos sandarioje pakuotėje, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; (10) dėl dienraščių, periodinių leidinių arba žurnalų pristatymo, išskyrus prenumeratos sutartį; (11) sudarytos aukciono būdu; (12) dėl apgyvendinimo paslaugų, išskyrus gyvenamojo būsto vietos suteikimą, prekių gabenimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jei sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; (13) dėl skaitmeninio turinio teikimo, kuris nėra įrašytas į materialiąją laikmeną, jei paslaugos teikimas prasidėjo vartotojui aiškiai sutikus, nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui, ir Pardavėjui jį informavus apie sutarties atsisakymo teisės praradimą.
8.10. Šių Taisyklių 8 punkto nuostatos yra taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. vartotojams, nuo šios datos sudarytoms sutartims ir Paslaugos gavėjams ar Klientams, kurie yra fiziniai asmenys, sudarę sutartį tiesiogiai susijusią su jų ekonomine veikla, kai tokios sutarties turinyje teigiama, kad ši veikla nėra profesinio pobūdžio, pirmiausiai dėl to asmens vykdomos ekonominės veiklos objekto, įtraukto į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

9. VERSLO SUBJEKTAMS TAIKOMOS NUOSTATOS
9.1. Šis Vidaus tvarkos taisyklių skyrius ir jame pateiktos nuostatos susiję išimtinai tik su Klientais ir Paslaugų gavėjais, kurie nėra vartotojai.
9.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su Klientu, kuris nėra vartotojas, per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo. Šiuo atveju Pirkimo–pardavimo sutarties gali būti atsisakyta, nenurodant priežasties, ir tai nesuteikia teisės Klientui, nesančiam vartotoju, pareikšti bet kokius reikalavimus Pardavėjui.
9.3. Jeigu Klientai nėra vartotojai, Pardavėjas turi teisę apriboti galimus mokėjimo būdus, taip pat reikalauti atlikti avansinį mokėjimą visai sumai ar daliai, ir tai nepriklauso nuo Kliento pasirinkto mokėjimo būdo ir Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo fakto.
9.4. Nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Prekę vežėjui, Klientui, kuris nėra vartotojas, pereina nauda ir rizikos, susijusios su Preke, taip pat Prekės atsitiktinio praradimo arba sugadinimo rizika. Šiuo atveju Pardavėjas nėra atsakingas už Prekės praradimą, nuostolį ar sugadinimą, įvykusius nuo jos priėmimo vežimui iki pat išdavimo Klientui momento, taip pat už siuntos pristatymo vėlavimą.
9.5. Jeigu Klientui Prekė siunčiamas per vežėją, Klientas, kuris nėra vartotojas, privalo patikrinti siuntą laiku ir tinkamu būdu, nustatytu šio tipo siuntoms. Jeigu jis nustatys, kad vežimo metu buvo padaryta nuostolių ar Prekė buvo sugadinta, jis privalo imtis visų veiksmų, būtinų vežėjo atsakomybei nustatyti.
9.6. Pagal Civilinio kodekso 1 paragrafo 558 straipsnį eliminuojama Pardavėjo atsakomybė Klientui, kuris nėra vartotojas, dėl Prekės garantijos.
9.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Prekės neatitikimą Pardavimo sutarčiai ir neatsako pagal Prekės garantiją.
9.8. Pardavėjas įsipareigoja atsakyti į pateiktą skundą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
9.9. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo / Paslaugų teikėjo ir Kliento / Paslaugų gavėjo, kuris nėra vartotojas, perduodami nagrinėti kompetentingam teismui pagal Pardavėjo / Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

10. ATSILIEPIMAI APIE PREKES
10.1. Pardavėjas suteikia galimybę savo Klientams palikti atsiliepimų apie Prekes ir Internetinę parduotuvę bei peržiūrėti atsiliepimus šiame Taisyklių skyriuje numatytomis sąlygomis.
10.2. Klientas palikti atsiliepimą apie Prekę ar Internetinę parduotuvę gali pasinaudojęs specialiu šablonu. Jį galima rasti Internetinės parduotuvės svetainėje (įskaitant išorinį valdiklį) arba paspaudus asmeninę nuorodą, kuri yra siunčiama Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu po apsipirkimo. Be to, Paslaugos gavėjas prie atsiliepimo gali pridėti grafinį įvertinimą ar Prekės nuotrauką – jei atsiliepimo šablone yra numatyta tokia galimybė.
10.3. Atsiliepimą apie konkrečią Prekę gali pateikti tik Klientas faktiškai ją įsigijęs Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje. Draudžiama sudaryti fiktyvias ar tariamas Pardavimo sutartis, siekiant pateikti atsiliepimą apie Prekes. Palikti atsiliepimą apie Internetinę parduotuvę gali asmuo, kuris yra Internetinės parduotuvės Klientas.
10.4. Atsiliepimų apie Prekes negalima naudoti neteisėtai veiklai, pirmiausiai veiklai, kuri sudarytų nesąžiningą konkurenciją veiksmą arba veiklai, pažeidžiančiai Pardavėjo ar trečiųjų asmenų asmenines, intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises. Klientas palikdamas atsiliepimą, įsipareigoja vadovautis teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir gerąja praktika.
10.5. Palikti atsiliepimą galima tiesiogiai Internetinės parduotuvės svetainėje (pvz., prie konkrečios Prekės) arba vartotojų vertinimų išorinėje internetinėje platformoje, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas (įskaitant išorinį valdiklį, patalpintą Internetinės parduotuvės svetainėje).
10.6. Pardavėjas užtikrina, kad būtų skelbiami tik konkrečią Prekę įsigijusių Klientų atsiliepimai. Tam tikslui Pardavėjas imasi tokių veiksmų:
10.6.1. Paslaugų teikėjas prieš publikuodamas atsiliepimą, pateiktą naudojantis specialiu šablonu, jį iš anksto patikrina, t. y. Pardavėjas patikrina, ar atsiliepimas atitinka Taisyklių nuostatas, pirmiausiai, ar atsiliepimą palikęs asmuo yra Internetinės parduotuvės Klientas – tokiu atveju Pardavėjas patikrina, ar konkretus asmuo apsipirko Internetinėje parduotuvėje, o atsiliepimo apie Prekę atveju –  ar konkretus Klientas įsigijo konkrečią Prekę. Patikrinimas atliekamas nedelsiant.
10.6.2. Pardavėjas savo Klientams (taip pat vartotojų vertinimų išorinėje internetinėje platformos, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas) siunčia asmeninę nuorodą į pirkimo metu pateiktą elektroninio pašto adresą – tokiu būdu tik Pirkėjas, įsigijęs Prekę Internetinėje parduotuvėje, gauna prieigą prie specialaus atsiliepimo šablono.
10.6.3. Jeigu Pardavėjui kyla pagristų abejonių arba į Pardavėją kreipiasi kiti Klientai ar trečiosios šalys dėl Kliento palikto atsiliepimo arba dėl to, ar konkretus Klientas įsigijo konkrečią Prekę, Pardavėjas pasilieka teisę susisiekti su atsiliepimo autoriumi, siekdamas išsiaiškinti ir patvirtinti, kad jis iš tikrųjų yra Internetinės parduotuvės Klientas arba įsigijo konkrečią Prekę.
10.7. Visos pastabos, skundai dėl atsiliepimo patikrinimo, klausimai dėl Kliento palikto atsiliepimo, arba dėl to, ar konkretus Klientas įsigijo konkrečią Prekę, pateikiami Taisyklių 6 punkte nurodyta skundų pateikimo tvarka.
10.8. Pardavėjas neskelbia ir nenurodo jokiam kitam asmeniui skelbti Klientų tikrovės neatitinkančių atsiliepimų ar rekomendacijų, taip pat neiškraipo klientų atsiliepimų ar rekomendacijų, siekdamas reklamuoti savo prekes. Pardavėjas skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus atsiliepimus. Pardavėjas neskelbia remiamų atsiliepimų.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Internetinėje parduotuvėje sudaromos sutartys sudaromos lenkų kalba.
11.2. Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas:
11.2.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Vidaus tvarkos taisykles dėl svarbių priežasčių, tai yra dėl: teisės normų pasikeitimo; mokėjimo ir pristatymo būdų pasikeitimo – tiek, kiek šie pakeitimai turi įtakos šių Vidaus tvarkos taisyklių  nuostatų įgyvendinimui.
11.2.2. Jeigu pagal šias Vidaus tvarkos taisykles sudaromos tęstinio pobūdžio sutartys (pvz., Elektroninės paslaugos teikimas – Paskyra), pakeistos Vidaus tvarkos taisyklės galioja Paslaugų gavėjui, jeigu išlaikyti reikalavimai, įtvirtinti Civilinio kodekso 384 ir 384 [1] straipsniuose, tai yra, Paslaugų gavėjas buvo tinkamai informuotas apie pakeitimus ir neatsisakė sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo informavimo dienos. Jeigu Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas lemtų bet kokių naujų mokėjimų įvedimą arba esamų padidinimą, vartotoju esantis Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti sutarties.
11.2.3. Jeigu pagal šias Vidaus tvarkos taisykles sudaromos kitokio nei tęstinio pobūdžio sutartys (pvz., Pirkimo–pardavimo sutartis), Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai jokiu būdu nepažeis vartotojais esančių Paslaugų gavėjų / Klientų teisių, įgytų iki Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, ir juo labiau Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai neturės įtakos jau pateiktiems arba teikiamiems Užsakymams ir sudarytoms, vykdomoms arba įvykdytoms Pirkimo–pardavimo sutartims.
11.3. Šiose Vidaus tvarkos taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos galiojančios Lenkijos teisės aktų bendrosios normos, o konkrečiai: Civilinio kodekso; 2002 m. liepos 18 d. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų įstatymo (OL, 2002 m., Nr. 144, poz. 1204 su pakeitimais); Pirkimo–pardavimo sutartims, sudarytoms iki 2014 m. gruodžio 24 d. su Klientais, kurie yra vartotojai – 2000 m. kovo 2 d. Kai kurių vartotojų teisių apsaugos ir atsakomybės už žalą, kurią sukėlė nesaugi prekė, įstatymo (OL, 2000 m., Nr. 22, poz. 271 su pakeitimais) ir 2002 m. liepos 27 d. Vartojimo prekių pardavimo specialiųjų sąlygų ir Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo (OL, 2002 m., Nr. 141, poz. 1176 su pakeitimais); Pirkimo–pardavimo sutartims, sudarytoms nuo 2014 m. gruodžio 25 d. su Klientais, kurie yra vartotojai – 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (OL, 2014 m., poz. 827 su pakeitimais); - bei kiti atitinkami galiojantys teisės aktai.

12. FORMŲ PAVYZDŽIAI
12.1. Sutarties atsisakymo formos pavyzdys -  ATSISIŲSTI PAVYZDĮ
12.2. Pretenzijos formos pavyzdys - ATSISIŲSTI PAVYZDĮ

Pirkimo taisyklės galioja iki 2023-01-16 - Pirkimo taisyklės

Jūs pateikiate užsakymą ES registruotos įmonės vardu, todėl mūsų parduotuvėje kainos Jūsų užsakymui rodomos be PVM. Atlikę užsakymą, kartu su prekėmis gausite sąskaitą-faktūrą su priskaičiuotu 0% PVM.