Pirkimo taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.TENNIS-ZONE.LT VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Galioja nuo 2019-08-16

TURINYS:
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
4. MOKĖJIMO UŽ PREKĘ BŪDAI IR TERMINAI
5. PREKĖS PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO IŠLAIDOS, BŪDAI IR TERMINAS
6. PRETENZIJA DĖL PREKĖS
7. NETEISMINIAI PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PATENKINIMO BŪDAI, ŠIŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKA
8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
9. VERSLO SUBJEKTAMS TAIKOMOS NUOSTATOS
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. SUTARTIES ATSISAKYMO FORMOS PAVYZDYS

Internetinė parduotuvė www.tennis-zone.lt užtikrina vartotojų teises. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintų jo teisių. Sutarčių sąlygos, mažiau naudingos vartotojui nei tai numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, negalioja, o vietoj jų taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos. Šių Vidaus tvarkos taisyklių nuostatų tikslas yra ne eliminuoti ar apriboti bet kokias vartotojų teises, kurios jiems tiesiogiai priklauso pagal teisės aktus, o bet kokį galimą neapibrėžtumą aiškinti vartotojo naudai. Esant neatitikimų tarp šių Vidaus tvarkos taisyklių ir anksčiau minėtojo teisės akto nuostatų, viršenybę turi minėtasis teisės aktas ir jis turi būti taikomas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Internetinė parduotuvė pasiekiama internetiniu adresu: www.tennis-zone.lt. Parduotuvė priklauso įmonei Ribotos atsakomybės bendrovei komanditinei bendrijai „STREFA TENISA“ su buveine Varšuvoje (buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva); įmonė registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre NTR numeriu 0000545256; registro teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Varšuvos m. Varšuvos senamiesčio rajono teismas, Nacionalinio teismų registro XII ūkinis skyrius; mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas NIP: 7010469498; juridinio asmens kodas REGON: 360859723; elektroninio pašto adresas: info@tennis-zone.lt; kontaktinis telefono numeris: +370 65 67 67 00 .

1.2. Šios Vidaus tvarkos taisyklės skirtos tiek vartotojams, tiek verslo subjektams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, nebent Vidaus tvarkos taisyklės numato kitaip, ir kai kurios nuostatos yra skirtos išimtinai tik vartotojams arba tik verslo subjektams.

1.3. Asmens duomenų, tvarkomų Internetinėje parduotuvėje įgyvendinant šių Vidaus tvarkos taisyklių nuostatas, valdytojas yra Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, laikotarpis ir pagrindai bei tvarka nurodyti privatumo politikoje, kuri skelbiama Internetinės parduotuvės svetainėje. Privatumo politika nustato principus, kuriais vadovaudamasis Valdytojas tvarko asmens duomenis Internetinėje parduotuvėje, taip pat asmens duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir laikotarpį, asmens duomenų subjektų teises, informaciją apie slapukų ir analizės įrankių naudojimą Internetinėje parduotuvėje. Naudojimasis Internetine parduotuve, taip pat pirkimas joje grindžiamas laisva valia. Todėl su tuo susijęs besinaudojančio Internetine parduotuve Paslaugos gavėjo arba Kliento asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, išskyrus atvejus, numatytus privatumo politikoje (sutarties sudarymas arba įstatyme įtvirtintos Pardavėjo pareigos).

 

 

1.4. Sąvokos:

1.4.1. RANKINIS BAGAŽAS – visas bagažas, kurį keliaujantysis gali parodyti muitinės tarnyboms, įvažiuodamas į šalies teritoriją, taip pat bagažas, kurį jis muitinės tarnyboms pateiks vėliau, su sąlyga, kad pateiks dokumentą, kad šis bagažas buvo užregistruotas kaip kartu vykstantis bagažas išvykimo į kelionę momentu už jo vežimą atsakingos įmonės.

1.4.2. DARBO DIENA – viena dienų nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymu nustatytas nedarbo dienas.

1.4.3. REGISTRACIJOS FORMA – forma, pateikta Internetinėje parduotuvėje, pagal kurią sukuriama Paskyra.

1.4.4. UŽSAKYMO FORMA – Elektroninė paslauga, interaktyvi forma, pateikiama Internetinėje parduotuvėje, pagal kurią pateikiamas užsakymas, įdedant Prekes į elektroninį krepšelį ir nustatant Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, pristatymo ir mokėjimo būdą.

1.4.5. VARDINIS TAX FREE DOKUMENTAS – dokumentas, išduodamas Pardavėjo, kurį patvirtinus Europos Sąjungos muitinės tarnyboje, Keliaujančiajam suteikiama teisė susigrąžinti sumokėtą PVM.

1.4.6. KLIENTAS – (1) visiškai veiksmus fizinis asmuo, o bendrųjų teisės normų numatytais atvejais – taip pat ir ribotai veiksnus fizinis asmuo; (2) juridinis asmuo; arba (3) organizacinis subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, kurio nuostatai įtvirtina teisnumą; - kuris sudarė arba ketina sudaryti su Pardavėju Pirkimo-pardavimo sutartį.

1.4.7. CIVILINIS KODEKSAS – 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas – Civilinis kodeksas (Dz. U. 1964 Nr. 16, poz. 93 su pakeitimais).

1.4.8. PASKYRA– Elektroninė paslauga, individualiu pavadinimu (vartotojo prisijungimo vardu) ir Paslaugos gavėjo suteiktu slaptažodžiu pažymėtas duomenų rinkinys Paslaugos teikėjo teleinformacinėje sistemoje, kuriame kaupiami Paslaugos gavėjo pateikti duomenys ir informacija apie jo pateiktus Užsakymus Internetinėje parduotuvėje.

1.4.9. NAUJIENLAIŠKIS (angl. NEWSLETTER) – Elektroninė platinimo paslauga, kurią teikia Paslaugos teikėjas elektroniniu paštu, kuri leidžia visiems ja besinaudojantiems Paslaugų gavėjams automatiškai gauti iš Paslaugos teikėjo periodinius naujienlaiškius su informacija apie Prekes, naujienas ir akcijas Internetinėje parduotuvėje.

1.4.10. KELIAUJANTYSIS – fizinis asmuo, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos Europos Sąjungos teritorijoje.

1.4.11. PREKĖ – Internetinėje parduotuvėje įsigytinas kilnojamasis daiktas, esantis Pirkimo-pardavimo sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo dalyku.

1.4.12. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS – šios Internetinės parduotuvės vidaus tvarkos taisyklės. 

1.4.13. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Paslaugos teikėjo internetinė parduotuvė, pasiekiama interneto adresu: www.tennis-zone.lt.
1.4.14. PARDAVĖJAS; PASLAUGŲ TEIKĖJAS – įmonė Ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija „STREFA TENISA“ su buveine Varšuvoje (buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva); įmonė registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre NTR numeriu 0000545256; registro teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Varšuvos m. Varšuvos senamiesčio rajono teismas, Nacionalinio teismų registro XII ūkinis skyrius; mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas NIP: 7010469498; juridinis asmens kodas REGON: 360859723; elektroninio pašto adresas: info@tennis-zone.lt.

1.4.15. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS – Prekės Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma arba sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę.

1.4.16. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – elektroniniu būdu per Internetinę parduotuvę Paslaugos teikėjo Paslaugos gavėjui teikiama paslauga.

1.4.17. PASLAUGOS GAVĖJAS - (1) visiškai veiksmus fizinis asmuo, o bendrųjų teisės normų numatytais atvejais – taip pat ir ribotai veiksnus fizinis asmuo; (2) juridinis asmuo; arba (3) organizacinis subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, kurio nuostatai įtvirtina teisnumą; - kuris naudojasi arba ketina naudotis Elektronine paslauga.

1.4.18. VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Dz. U. 2014 poz. 827 su pakeitimais).

1.4.19. PVM ĮSTATYMAS – 2004 m. birželio 11 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Dz. U. 2004 Nr. 54 poz. 535 su pakeitimais).

1.4.20. UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, pateikiamas Užsakymo formoje, ketinant tiesiogiai sudaryti Prekės Pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.

 

2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1. Internetinėje parduotuvėje teikiamos šios Elektroninės paslaugos: Paskyra, Užsakymo forma ir Naujienlaiškis.
2.1.1. Paskyra. Paslaugos gavėjas gali naudotis Paskyra, atlikęs du žingsnius: (1) užpildęs Registracijos formą, (2) paspaudęs mygtuką „Tęsti“. Registracijos formoje Paslaugos gavėjas privalo nurodyti šiuos savo duomenis: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, adresą (gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą, vietovę, šalį), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį ir slaptažodį.

2.1.1.1. Paskyros elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi galimybę bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasčių, panaikinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros), išsiųsdamas prašymą  Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu: info@tennis-zone.lt.

2.1.2. Užsakymo forma. Naudojimasis Užsakymo forma prasideda tuo momentu, kai Klientas įdeda pirmąją Prekę į elektroninį krepšelį Internetinėje parduotuvėje. Užsakymas pateikiamas, kai Klientas atlieka du žingsnius: (1) užpildo Užsakymo formą ir (2) Internetinės parduotuvės svetainėje užpildęs Užsakymo formą, paspaudžia langelį „Užsakyti ir mokėti“. Iki šio momento yra galimybė savarankiškai keisti įvestus duomenis (šiuo tikslu reikėtų vadovautis rodomais pranešimais ir Internetinės parduotuvės svetainėje esančia informacija). Klientas privalo Užsakymo formoje pateikti šiuos savo duomenis: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, adresą (gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą, vietovę, šalį), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį ir su Pirkimo-pardavimo sutartimi susijusius duomenis: Prekė (-ės), Prekės (-ių) kiekis, Prekės (-ių) pristatymo vieta ir būdas, mokėjimo būdas. Jeigu Klientas nėra vartotojas, taip pat privaloma nurodyti įmonės pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikavimo kodą NIP. 

2.1.2.1. Užsakymo formos elektroninė paslauga teikiama nemokamai ir yra vienkartinė; ji pasibaigia Užsakymo pateikimo per Užsakymo formą momentu arba Paslaugos gavėjui anksčiau nutraukus Užsakymų teikimą tokiu būdu.

2.1.3. Naujienlaiškis. Paslaugos gavėjas gali naudotis Naujienlaiškiu, atlikęs tris žingsnius: (1) jis privalo skiltyje „Naujienlaiškis”, esančioje Internetinės parduotuvės svetainėje, nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo jam bus siunčiami periodiniai Naujienlaiškiai, (2) paspausti langelį „Išsaugoti“, po to (3) patvirtinti pageidavimą prenumeruoti Naujienlaiškį, paspaudžiant patvirtinimo nuorodą, atsiųstą į nurodytą elektroninio pašto adresą. Naujienlaiškį taip pat galima užsiprenumeruoti, pažymint atitinkamą žymėjimo langelį Paskyros sukūrimo eigoje; nuo Paskyros sukūrimo momento Paslaugos gavėjas tampa Naujienlaiškio gavėju.

2.1.3.1. Naujienlaiškio Elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi galimybę bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Naujienlaiškių (Naujienlaiškio atsisakymas), išsiųsdamas  prašymą  Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu: info@tennis-zone.lt.

2.2. Techniniai reikalavimai, būtini darbui su teleinformacine sistema, kuria naudojasi Paslaugos teikėjas: (1) kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kiti multimedijos įrenginiai su prieiga prie interneto; (2) prieiga prie elektroninio pašto; (3) internetinė naršyklė: 17.0 ir aukštesnės versijos Mozilla Firefox arba 10.0 ir aukštesnės versijos Internet Explorer, 12.0 ir aukštesnės versijos Opera, 23.0 ir aukštesnės versijos Google Chrome, 5.0 ir aukštesnės versijos Safari, 25.10586.0.0 ir aukštesnės versijos Microsoft Edge; (4) rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba: 1024x768; (5) interneto naršyklėje turi būti galimybė įdiegti slapukų (angl. Cookies) failus arba palaikyti  Javascript.

2.3. Paslaugos gavėjas privalo naudotis Internetine parduotuve įstatymus ir gerą moralę atitinkančiu būdu, gerbdamas asmens teises ir autorių teises, Paslaugos teikėjo ir trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę. Paslaugos gavėjas privalo įvesti faktinę būklę atitinkančius duomenis. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti įstatymus pažeidžiantį turinį.

2.4. Pretenzijos pareiškimo tvarka:

2.4.1. Pretenzijas, susijusias su Paslaugos teikėjo teikiamomis Elektroninėmis paslaugomis, ir kitas pretenzijas, susijusias su Internetinės parduotuvės veikla (išskyrus pretenzijas dėl Prekės, nurodytas Vidaus tvarkos taisyklių 6 skyriuje), Paslaugos gavėjas gali pareikšti šiais būdais:

2.4.2. raštu adresu: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva;

2.4.3. elektroniniu būdu adresu: info@tennis-zone.lt.

2.4.4. Paslaugos gavėjui rekomenduojama pretenzijos aprašyme nurodyti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su pretenzijos dalyku, pirmiausiai, įvykusio pažeidimo pobūdį ir datą; (2) Paslaugos gavėjo reikalavimą; (3) pretenziją pateikiančio asmens kontaktinius duomenis – tai Paslaugos teikėjui palengvins ir pagreitins pretenzijos išnagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos veiksmingam pretenzijos išnagrinėjimui, nepaisant rekomenduotos formos nesilaikymo.

2.4.5. Paslaugos teikėjas į pretenziją atsako nedelsdamas, ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp Kliento ir Pardavėjo, Klientui per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje pateikus Užsakymą pagal Vidaus tvarkos taisyklių 2.1.2 punktą.

3.2. Internetinės parduotuvės svetainėje nurodyta Prekės kaina pateikta Lenkijos zlotais, įskaitant mokesčius. Apie bendrą Užsakymo dalyku esančios Prekės kainą, įskaitant mokesčius, taip pat pristatymo išlaidas (įskaitant išlaidas transportui, pristatymui ir pašto paslaugoms) ir kitas išlaidas, o kai neįmanoma nustatyti šių mokesčių dydžio – apie prievolę juos sumokėti, Klientas informuojamas Internetinės parduotuvės svetainėje Užsakymo pateikimo eigoje, taip pat tuo momentu, kai Klientas išreiškia valią sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį.  

3.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje procedūra:

3.3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp Kliento ir Pardavėjo, Klientui per Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje pateikus Užsakymą pagal Vidaus tvarkos taisyklių 2.1.2 punktą.

3.3.2. Po Užsakymo pateikimo Pardavėjas nedelsdamas patvirtina jo gavimą ir tuo pačiu priima Užsakymą vykdymui. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas vykdymui įvyksta, kai Pardavėjas išsiunčia Klientui atitinkamą elektroninį pranešimą į Užsakymo pateikimo metu nurodytą Kliento elektroninį paštą. Šis pranešimas patvirtina, kad Pardavėjas gavo Užsakymą ir priėmė jį vykdymui, taip pat patvirtina Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Nuo anksčiau minėto elektroninio pranešimo gavimo Klientu momento laikoma, kad Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta.

3.4. Sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis suformuojama, užtikrinama ir prieinama Klientui šiais būdais: (1) pateikiant šias Vidaus tvarkos taisykles Internetinės parduotuvės svetainėje; (2) išsiunčiant Klientui elektroninį pranešimą, apie kurį  kalbama Vidaus tvarkos taisyklių 3.3.2 punkte. Pirkimo-pardavimo sutartis yra papildomai suformuojama ir išsaugoma Pardavėjo Internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje.

 

4. MOKĖJIMO UŽ PREKĘ BŪDAI IR TERMINAI

4.1. Pardavėjas siūlo Klientui šiuos mokėjimo pagal Pirkimo-pardavimo sutartį būdus:

4.1.1. Mokėjimas grynaisiais pinigais siuntos priėmimo metu.

4.1.2. Mokėjimas grynaisiais pinigais, atsiimant asmeniškai.

4.1.3. Mokėjimas pervedimu į Pardavėjo banko sąskaitą.

4.1.4. Mokėjimas dovanų kortele.

4.1.5. Elektroninis mokėjimas ir mokėjimas mokėjimo kortele per Paysera atsiskaitymų sistemą; – galimi mokėjimo būdai yra nurodyti Internetinės parduotuvės svetainėje, informacinėje skiltyje, skirtoje mokėjimo būdams, bei interneto svetainėje www.paysera.lt.

4.1.5.1. Atsiskaitymas už sandorį elektroniniu mokėjimu ir mokėjimo kortele vykdomas Kliento pasirinkimu per Paysera.lt. Elektroninius mokėjimus ir mokėjimus mokėjimo kortele administruoja:

4.1.5.1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas pagal 2018-09-19 Bendro duomenų valdymo susitarimą Nr. 20180919 yra Paysera tinklas. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami čia. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@paysera.com.

4.2. Mokėjimo terminas:

4.2.1. Klientui pasirinkus mokėjimą pervedimu, dovanų kortele, elektroninį mokėjimą arba mokėjimą mokėjimo kortele, Klientas privalo atlikti mokėjimą per 7 kalendorines dienas nuo Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

4.2.2. Jeigu Klientas pasirenka mokėjimą grynaisiais pinigais siuntos gavimo metu arba mokėjimą grynaisiais pinigais  atsiimant asmeniškai, Klientas privalo atlikti mokėjimą siuntos gavimo metu.

 

5. PREKĖS PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO IŠLAIDOS, BŪDAI IR TERMINAS

5.1. Prekė pristatoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.2. Prekės pristatymas Klientui yra mokamas, nebent Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kitaip. Prekės pristatymo išlaidos (įskaitant mokestį už transportą, pristatymą ir pašto paslaugas) Klientui nurodomos Internetinės parduotuvės svetainėje, informacinėje skiltyje, skirtoje pristatymo išlaidoms, ir Užsakymo pateikimo eigoje, taip pat Klientui išreiškiant valią sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį.

5.3. Prekės, kurių vertė mažiausiai 150 EUR pristatomos nemokamai.

5.4. Pardavėjas siūlo Klientui šiuos Prekės pristatymo būdus:

5.4.1. Kurjerio siunta, kurjerio siunta su išperkamuoju mokesčiu.

5.5. Prekė pristatoma Klientui per 3 Darbo dienas, nebent konkrečios Prekės aprašyme arba Užsakymo pateikimo metu nurodytas trumpesnis terminas. Jeigu Prekių pristatymo terminai skiriasi, pristatymo terminu bus ilgiausias nurodytas terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 Darbo dienos. Prekės pristatymo Klientui termino eigos pradžia nustatoma šiuo būdu:

5.5.1. Jeigu Klientas pasirenka mokėjimą pervedimu, elektroniniu mokėjimu arba mokėjimo kortele, terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje arba atsiskaitomojoje sąskaitoje dienos.

5.5.2. Klientui pasirinkus mokėjimą grynaisiais pinigais Prekę pristačius, – nuo Pirkimo-pardavimo sutarties

6. PRETENZIJA DĖL PREKĖS

6.1. Pardavėjo atsakomybės Klientui pagrindas ir apimtis, jeigu parduota Prekė turi fizinį arba teisinį (garantija) defektą, yra reglamentuota galiojančių bendrųjų teisės normų ir visų pirma – Civilinio kodekso (įskaitant Civilinio kodekso 556-576 straipsnius).

6.2. Pardavėjas privalo pristatyti Klientui Prekę be defektų. Išsami informacija apie Pardavėjo atsakomybę už Prekės defektus ir Kliento teises yra pateikta Internetinės parduotuvės svetainėje, informacinėje skiltyje, skirtoje pretenzijai.

6.3. Klientas gali pareikšti pretenziją šiais būdais:

6.3.1. raštu adresu: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva;

6.3.2. elektroniniu būdu elektroniniu paštu: info@tennis-zone.lt.

6.4. Rekomenduojama, kad Klientas pretenzijos aprašyme nurodytų: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su pretenzijos dalyku, visų pirma defekto pobūdį ir atsiradimo datą; (2) pageidaujamą Prekės sutvarkymo, kad atitiktų Pirkimo-pardavimo sutartį, būdą arba prašymą sumažinti kainą arba atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties; (3) pretenziją pareiškiančio asmens kontaktinius duomenis; tai Pardavėjui palengvintų ir pagreitintų pretenzijos nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos veiksmingam pretenzijos išnagrinėjimui, nepaisant rekomenduotos formos nesilaikymo.

6.5. Pardavėjas atsako į Kliento pretenziją nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip  per 14 kalendorinių dienų nuo jos pareiškimo datos. Jeigu Pardavėjas anksčiau nurodytu terminu atsakymo nepateikia, tai reiškia, kad Pardavėjas pretenziją pripažino pagrįsta.

6.6. Klientas, kuris įgyvendina savo teises pagal garantiją, privalo Pardavėjo sąskaita pateikti Prekę su defektu adresu: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva. Jeigu atsižvelgiant į Prekės tipą arba jos sumontavimo būdą Prekės pristatymas Klientui būtų per daug komplikuotas, Klientas privalo perduoti Prekę Pardavėjui jos buvimo vietoje.

 

7. NETEISMINIAI PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PATENKINIMO BŪDAI, ŠIŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKA

7.1. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: info@ecc.lt, interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/lt/

7.2. Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis

8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

8.1. Vartotojas, kuris sudarė nuotolinės prekybos sutartį, gali per 14 kalendorinių dienų jos atsisakyti, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas nuostolio, išskyrus Vidaus tvarkos taisyklių 8.8 punkte nurodytas išlaidas. Kad nepažeistų termino, vartotojui pakanka išsiųsti prašymą terminui nepasibaigus. Sutarties atsisakymo prašymas gali būti pateiktas tokiu būdu:

8.1.1. raštu adresu: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva;

8.1.2. elektronine forma elektroniniu paštu: info@tennis-zone.lt.

8.2. Sutarties atsisakymo formos pavyzdys pateiktas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 priede, taip  pat papildomai pateikiamas Vidaus tvarkos taisyklių 11 skyriuje ir Internetinės parduotuvės svetainėje, skyriuje apie sutarties atsisakymą. Vartotojas gali naudoti formos pavyzdį, bet tai nėra privaloma.

8.3. Sutarties atsisakymo termino eigos pradžia:

8.3.1. sutarčiai, kurią vykdydamas Pardavėjas išduoda Prekę, būdamas įpareigotas perleisti nuosavybės teisę į ją (pvz., Pirkimo–pardavimo sutartis), - nuo momento, kai Vartotojas arba jo nurodytas trečiasis asmuo, kitas nei vežėjas, priima Prekę nuosavybėn, o esant sutarčiai, kuri: (1) sudaryta dėl keleto Prekių, pristatomų atskirai, partijomis arba dalimis – nuo paskutiniosios Prekės, partijos arba dalies priėmimo nuosavybėn; arba (2) sudaryta dėl reguliaraus Prekių pristatymo ribotą laiką, - nuo pirmosios Prekės priėmimo nuosavybėn momento;

8.3.2. kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo dienos.

8.4. Jeigu atsisakoma nuotolinės prekybos sutarties, laikoma, kad sutartis nesudaryta.

8.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo sutarties atsisakymo prašymo gavimo grąžinti vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant Prekės pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas dėl Kliento pasirinkto kito pristatymo būdo nei pigiausias įprastas pristatymo būdas, galimas Internetinėje parduotuvėje). Pardavėjas atlieka mokėjimo grąžinimą, taikydamas tokį patį mokėjimą būdą, kokį taikė vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kito grąžinimo būdo, dėl kurio jis nepatirs jokių išlaidų. Jeigu Pardavėjas nepasiūlė, kad pats atsiims Prekę iš vartotojo, jis gali negrąžinti mokėjimų, gautų iš vartotojo iki tol, kol Prekė bus gauta atgal, arba vartotojas nepateiks jos išsiuntimo įrodymo, priklausomai nuo to, kuris veiksmas įvyks anksčiau.
8.6. Vartotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kai atsisakė sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui arba perduoti ją Pardavėjo įgaliotam asmeniui, nebent Pardavėjas pasiūlė, kad pats atsiims Prekę.  Kad nepažeistų termino, vartotojui pakanka išsiųsti Prekę terminui nepasibaigus. Vartotojas gali grąžinti Prekę adresu: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva.

8.7. Vartotojas yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą dėl jos naudojimo tokiu būdu, kuris viršija būtiną, siekiant nustatyti Prekės pobūdį, savybes ir funkcionalumą.

8.8. Galimos išlaidos, susijusios su vartotojo sutarties atsisakymu, kurias privalo apmokėti vartotojas:
8.8.1. Jeigu vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias įprastas pristatymo būdas, galimas Internetinėje parduotuvėje, Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
8.8.2. Vartotojas apmoka tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas.

8.8.3. Jeigu parduodama paslauga, kurios suteikimas – aiškiu vartotoju pageidavimu – prasidėjo sutarties atsisakymo terminui nepraėjus, vartotojas, kuris naudojasi teise atsisakyti sutarties, pareiškęs tokį pageidavimą, privalo sumokėti už iki sutarties atsisakymo momento suteiktas paslaugas. Mokėtina suma apskaičiuojama proporcingai suteiktos paslaugos apimčiai, atsižvelgiant į sutartyje sutartą kainą arba atlygį. Jeigu kaina arba atlygis yra per dideli, šios sumos apskaičiavimo pagrindu bus suteiktos paslaugos rinkos vertė.

8.9. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties šių sutarčių atveju:
8.9.1. (1) dėl paslaugų teikimo, jeigu Pardavėjas visiškai suteikė paslaugą vartotojui, kuris buvo informuotas prieš paslaugos pradžią, aiškiai sutikus, kad Pardavėjui suteikus paslaugą neteks teisės atsisakyti sutarties; (2) kurioje kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja, ir kurie gali atsirasti sutarties atsisakymo terminui nepasibaigus; (3) kurioje paslaugos objektas yra neserijinė Prekė, pagaminta pagal vartotojo specifikaciją arba skirta patenkinti jo individualius poreikius; (4) kurioje paslaugos objektas yra greitai gendanti arba trumpo naudojimo termino Prekė; (5) kurioje paslaugos objektas yra Prekė, pristatoma sandarioje pakuotėje, kurios, atidarius pakuotę, negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos arba dėl higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; (6) kurioje paslaugos objektas yra Prekės, kurios po pristatymo, atsižvelgiant į jų pobūdį, yra neatsiejamai sujungiamos su kitais daiktais; (7) kurioje paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo suderinta, sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį, ir kurių pristatymas gali būti atliktas tik po 30 dienų, ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja; (8) kurioje vartotojas aiškiai pageidavo, kad Pardavėjas pas jį atvyktų atlikti skubų remontą arba restauravimo darbus; jeigu Pardavėjas teikia papildomas kitas nei remonto arba restauravimo paslaugas, vartotojui priklauso sutarties atsisakymo teisė taikoma papildomoms paslaugoms arba Prekėms; (9) kurioje paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatomos sandarioje pakuotėje, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; (10) dėl dienraščių, periodinių leidinių arba žurnalų pristatymo, išskyrus prenumeratos sutartį; (11) sudarytos aukciono būdu; (12) dėl apgyvendinimo paslaugų, išskyrus gyvenamojo būsto vietos suteikimą, prekių gabenimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jei sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; (13) dėl skaitmeninio turinio teikimo, kuris nėra įrašytas į materialiąją laikmeną, jei paslaugos teikimas prasidėjo vartotojui aiškiai sutikus, nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui, ir Pardavėjui jį informavus apie sutarties atsisakymo teisės praradimą.

 

9. VERSLO SUBJEKTAMS TAIKOMOS NUOSTATOS

9.1. Šis Vidaus tvarkos taisyklių skyrius ir jame pateiktos nuostatos susiję išimtinai tik su Klientais ir Paslaugų gavėjais, kurie nėra vartotojai.

9.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su Klientu, kuris nėra vartotojas, per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo. Šiuo atveju Pirkimo–pardavimo sutarties gali būti atsisakyta, nenurodant priežasties, ir tai nesuteikia teisės Klientui, nesančiam vartotoju, pareikšti bet kokius reikalavimus Pardavėjui.

9.3. Jeigu Klientai nėra vartotojai, Pardavėjas turi teisę apriboti galimus mokėjimo būdus, taip pat reikalauti atlikti avansinį mokėjimą visai sumai ar daliai, ir tai nepriklauso nuo Kliento pasirinkto mokėjimo būdo ir Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo fakto.

9.4. Nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Prekę vežėjui, Klientui, kuris nėra vartotojas, pereina nauda ir rizikos, susijusios su Preke, taip pat Prekės atsitiktinio praradimo arba sugadinimo rizika. Šiuo atveju Pardavėjas nėra atsakingas už Prekės praradimą, nuostolį ar sugadinimą, įvykusius nuo jos priėmimo vežimui iki pat išdavimo Klientui momento, taip pat už siuntos pristatymo vėlavimą.

9.5. Jeigu Klientui Prekė siunčiamas per vežėją, Klientas, kuris nėra vartotojas, privalo patikrinti siuntą laiku ir tinkamu būdu, nustatytu šio tipo siuntoms. Jeigu jis nustatys, kad vežimo metu buvo padaryta nuostolių ar Prekė buvo sugadinta, jis privalo imtis visų veiksmų, būtinų vežėjo atsakomybei nustatyti.

9.6. Pagal Civilinio kodekso 1 paragrafo 558 straipsnį eliminuojama Pardavėjo atsakomybė Klientui, kuris nėra vartotojas, dėl Prekės garantijos.

9.7. Jeigu Paslaugų gavėjai nėra vartotojai, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti Elektroninės paslaugos teikimo sutarties nedelsdamas ir nenurodydamas priežasčių, persiųsdamas Paslaugų gavėjui atitinkamą pranešim.

9.8. Paslaugų teikėjo / Pardavėjo atsakomybė Paslaugų gavėjui / Klientui, kuris nėra vartotojas, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, yra ribota – tiek pagal atskirus reikalavimus, tiek pagal įvairus reikalavimus bendrai – iki sumokėtos kainos dydžio bei pristatymo išlaidų pagal Pirkimo–pardavimo sutartį, bet ne daugiau nei iki vieno tūkstančio zlotų sumos. Paslaugų teikėjas / Pardavėjas prisiima atsakomybę Paslaugų gavėjui / Klientui, kuris nėra vartotojas, tik už tipines žalas, numatomas sutarties sudarymo metu, ir nėra atsakingas Paslaugų gavėjui / Klientui, kuris nėra vartotojas, už prarastą naudą.

9.9. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo / Paslaugų teikėjo ir Kliento / Paslaugų gavėjo, kuris nėra vartotojas, perduodami nagrinėti kompetentingam teismui pagal Pardavėjo / Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Internetinėje parduotuvėje sudaromos sutartys sudaromos lenkų kalba.

10.2. Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas:

10.2.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Vidaus tvarkos taisykles dėl svarbių priežasčių, tai yra dėl: teisės normų pasikeitimo; mokėjimo ir pristatymo būdų pasikeitimo – tiek, kiek šie pakeitimai turi įtakos šių Vidaus tvarkos taisyklių  nuostatų įgyvendinimui.

10.2.2. Jeigu pagal šias Vidaus tvarkos taisykles sudaromos tęstinio pobūdžio sutartys (pvz., Elektroninės paslaugos teikimas – Paskyra), pakeistos Vidaus tvarkos taisyklės galioja Paslaugų gavėjui, jeigu išlaikyti reikalavimai, įtvirtinti Civilinio kodekso 384 ir 384 [1] straipsniuose, tai yra, Paslaugų gavėjas buvo tinkamai informuotas apie pakeitimus ir neatsisakė sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo informavimo dienos. Jeigu Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas lemtų bet kokių naujų mokėjimų įvedimą arba esamų padidinimą, vartotoju esantis Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti sutarties.

10.2.3. Jeigu pagal šias Vidaus tvarkos taisykles sudaromos kitokio nei tęstinio pobūdžio sutartys (pvz., Pirkimo–pardavimo sutartis), Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai jokiu būdu nepažeis vartotojais esančių Paslaugų gavėjų / Klientų teisių, įgytų iki Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, ir juo labiau Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai neturės įtakos jau pateiktiems arba teikiamiems Užsakymams ir sudarytoms, vykdomoms arba įvykdytoms Pirkimo–pardavimo sutartims.

10.3. Šiose Vidaus tvarkos taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos galiojančios Lenkijos teisės aktų bendrosios normos, o konkrečiai: Civilinio kodekso; 2002 m. liepos 18 d. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų įstatymo (OL, 2002 m., Nr. 144, poz. 1204 su pakeitimais); Pirkimo–pardavimo sutartims, sudarytoms iki 2014 m. gruodžio 24 d. su Klientais, kurie yra vartotojai – 2000 m. kovo 2 d. Kai kurių vartotojų teisių apsaugos ir atsakomybės už žalą, kurią sukėlė nesaugi prekė, įstatymo (OL, 2000 m., Nr. 22, poz. 271 su pakeitimais) ir 2002 m. liepos 27 d. Vartojimo prekių pardavimo specialiųjų sąlygų ir Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo (OL, 2002 m., Nr. 141, poz. 1176 su pakeitimais); Pirkimo–pardavimo sutartims, sudarytoms nuo 2014 m. gruodžio 25 d. su Klientais, kurie yra vartotojai – 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (OL, 2014 m., poz. 827 su pakeitimais); - bei kiti atitinkami galiojantys teisės aktai.

 

11. FORMŲ PAVYZDŽIAI
11.1. Sutarties atsisakymo formos pavyzdys -  ATSISIŲSTI PAVYZDĮ
11.2. Pretenzijos formos pavyzdys - ATSISIŲSTI PAVYZDĮ