Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Grąžinimas iki 30 dienų
Grąžinimas iki 30 dienų
Virš 17.000 prekių
Virš 17.000 prekių

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TENNIS-ZONE.LT PRIVATUMO POLITIKA

TURINYS:

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
  3. DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS IR LAIKOTARPIS
  4. DUOMENŲ GAVĖJAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
  5. PROFILIAVIMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
  6. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  7. SLAPUKAI (angl. COOKIES) INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE  IR ANALIZĖ
  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Internetinės parduotuvės privatumo politika yra informacinio pobūdžio, kas reiškia, kad ji nėra Internetinės parduotuvės Paslaugų gavėjų arba Klientų prievolių šaltinis. Privatumo politikoje visų pirma pateikiamos taisyklės, pagal kurias duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis Internetinėje parduotuvėje, taip pat asmens duomenų tvarkymo pagrindai, tikslai ir laikotarpis bei asmens duomenų subjekto teisės, informacija apie slapukų ir analizės programų naudojimą Internetinėje parduotuvėje.

1.2. Internetinėje parduotuvėje renkamų asmens duomenų valdytojas yra įmonė Ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa su buveine Varšuvoje (buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Al. Bohaterów Września, 12, 02-389 Varšuva); įmonė registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre NTR numeriu 0000545256; registro teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Varšuvos m. Varšuvos senamiesčio rajono teismas, Nacionalinio teismų registro XII ūkinis skyrius; mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas NIP: 7010469498; juridinio asmens kodas REGON: 360859723; elektroninio pašto adresas: [email protected]; kontaktinis telefono numeris: (+48) 22 823 37 48, - toliau vadinama Duomenų valdytoju, tuo pačiu esanti Internetinės parduotuvės Paslaugų teikėju ir Pardavėju.

1.3. Duomenų valdytojo paskirto asmens duomenų apsaugos inspektoriaus duomenys: [email protected].

1.4. Internetinėje parduotuvėje asmens duomenys yra kaupiami Duomenų valdytojo pagal galiojančius teisės aktus, visų pirma, pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) – toliau vadinamą Bendruoju asmens duomenų reglamentu arba BADR. Oficialus BADR tekstas pateiktas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.5. Naudojimasis Internetine parduotuve ir pirkimas grindžiamas laisva valia. Paslaugos gavėjas arba Klientas  naudojasi Internetine parduotuve taip pat laisvanoriškai, išskyrus dvi išimtis: (1) sutarčių su Duomenų valdytoju sudarymas – Internetinės parduotuvės svetainėje ir Internetinės parduotuvės vidaus tvarkos taisyklėse bei šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais ir apimtimi, nepateikus asmens duomenų, būtinų Pirkimo-pardavimo sutarties arba Elektroninių paslaugų teikimo sutarties su Duomenų valdytoju sudarymui ir vykdymui, sudaryti šią sutartį neįmanoma. Asmens duomenų pateikimas šiuo atveju yra sutartinis reikalavimas ir jeigu asmens duomenų subjektas nori sudaryti su Duomenų valdytoju šią sutartį, jis privalo pateikti reikalaujamus duomenis. Duomenų, reikalingų sutarties sudarymui, apimtis kiekvieną kartą iš anksto nurodoma Internetinės parduotuvės svetainėje ir Internetinės parduotuvės vidaus tvarkos taisyklėse; (2) įstatyme įtvirtintos Duomenų valdytojo prievolės – asmens duomenų nurodymas yra įstatymuose įtvirtintas reikalavimas, išplaukiantis iš bendrai galiojančių teisės aktų, nustatančių Duomenų valdytojo prievolę tvarkyti asmens duomenis (pvz., duomenų tvarkymas, vedant mokesčių apskaitos ir buhalterines knygas), o duomenų nepateikimas užkerta kelią Valdytojui vykdyti šias prievoles.

1.6. Duomenų valdytojas imasi visų priemonių, kad apsaugotų tvarkomų asmens duomenų subjektų asmens duomenis, interesus, jis yra atsakingas ir užtikrina, kad jo kaupiami duomenys yra: (1) tvarkomi pagal įstatymus; (2) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; (3) adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; (4) laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; (5) tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

1.7. Atsižvelgdamas į tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei skirtingo tikimybės ir grėsmės laipsnio fizinių asmenų teisių ir laisvių pažeidimo riziką, Duomenų valdytojas įdiegia atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad tvarkymas vyktų pagal minėtąjį reglamentą ir kad galėtų tai parodyti. Esant reikalui, minėtosios priemonės yra peržiūrimos ir atnaujinamos. Duomenų valdytojas naudoja technines priemones, užkertančias kelią elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų neteisėtam  gavimui ir keitimui. 

1.8. Visus žodžius, išsireiškimus ir akronimus šioje privatumo politikoje, prasidedančius didžiąja raide pvz., Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga, reikia suprasti pagal jų sąvoką, apibrėžtą Internetinės parduotuvės svetainėje pateiktose  Internetinės parduotuvės vidaus tvarkos taisyklėse.

 

2. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

2.1. Duomenų valdytojas duomenis tvarko teisėtai tik tuo atveju, jeigu taikoma bent viena iš šių sąlygų, ir tik tokiu mastu, kokiu ji yra taikoma: (1) asmens duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; (2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas arba siekiant imtis veiksmų asmens duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; (3) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui  taikoma teisinė prievolė; arba (4) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų valdytojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai asmens duomenų subjektas yra vaikas.

2.2. Tam, kad Duomenų valdytojas tvarkytų asmens duomenis, kiekvieną kartą būtinas bent vienas iš privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų pagrindų. Konkretūs Internetinės parduotuvės Paslaugų gavėjų ir Klientų asmens duomenų tvarkymo Duomenų valdytoju pagrindai nurodyti kitame privatumo politikos skyriuje – priklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo tikslo.

 

3. DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS IR LAIKOTARPIS
3.1. Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo asmens duomenų tvarkymo tikslą, pagrindą ir laikotarpį bei gavėjus apsprendžia veiksmai, kuriuos atlieka Paslaugos gavėjas ar Klientas Internetinėje parduotuvėje arba pats Duomenų valdytojas. Pavyzdžiui, jeigu Klientas nusprendžia įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje ir pasirenka asmeniškai atsiimti Prekes vietoj to, kad gautų jas su kurjerio siunta, jo asmens duomenys bus tvarkomi sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslu, tačiau jie nebus perduoti vežėjui, vykdančiam siuntų vežimą Duomenų valdytojo pavedimu.
3.2. Duomenų valdytojas gali tvarkyti asmens duomenis Internetinės parduotuvės veiklos ribose šiais tikslais, pagrindais bei terminais, nurodytais toliau pateiktoje lentelėje:

Duomenų tvarkymo  tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų saugojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutarties arba Elektroninės paslaugos teikimo sutarties vykdymas arba siekis imtis veiksmų asmens duomenų subjekto  prašymu prieš sudarant sutartį. BADR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sudarymas): tvarkymas yra būtinas sutarties, kurios šalimi yra asmens duomenų subjektas,  vykdymui, arba siekiant imtis veiksmų asmens duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. Duomenys saugomi laikotarpį, būtiną sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties arba Elektroninės paslaugos teikimo sutarties vykdymui, nutraukimui arba pasibaigimui kitu būdu.
Tiesioginė rinkodara   BADR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Duomenų valdytojo teisėtas interesas): tvarkymas yra būtinas tikslais, susijusiais su Duomenų valdytojo teisėtais interesais, kuriais siekiama užtikrinti Duomenų valdytojo, jo Internetinės parduotuvės interesus ir gerą įvaizdį, skatinti Prekių pardavimą.

Duomenys saugomi laikotarpį, kuriuo išlieka teisėtas Duomenų valdytojo interesas, tačiau ne ilgiau nei Duomenų valdytojo reikalavimų asmens duomenų subjektui dėl Duomenų valdytojo vykdomos ūkinės veiklos terminas. Senaties terminą reglamentuoja teisės aktai, o konkrečiai – Civilinis kodeksas (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, susijusiems su ūkine veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai – dveji metai). Duomenų valdytojas neturi teisės tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu duomenų subjektas aiškiai dėl to prieštarauja.

Rinkodara

BADR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas): duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Duomenų valdytojo rinkodaros tikslais.

Duomenys saugomi iki momento, kai asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą toliau tvarkyti jo duomenis šiuo tikslu.
Kliento nuomonės apie sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį pareiškimas BADR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Duomenų valdytojo teisėtas interesas): tvarkymas yra būtinas tikslais, susijusiais su Duomenų valdytojo  teisėtais interesais, kuriais siekiama užtikrinti Duomenų valdytojo, jo Internetinės parduotuvės interesus ir gerą įvaizdį, skatinti Prekių pardavimą.

Duomenys saugomi laikotarpį, kuriuo išlieka teisėtas Duomenų valdytojo interesas, tačiau ne ilgiau nei Duomenų valdytojo reikalavimų asmens duomenų subjektui dėl Duomenų valdytojo vykdomos ūkinės veiklos senaties  terminas. Senaties terminą reglamentuoja teisės aktai, o konkrečiai – Civilinis kodeksas (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, susijusiems su ūkine veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai – dveji metai).

Mokesčių apskaitos tvarkymas BADR 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su 2017 m. sausio 17 d. Mokesčių administravimo įstatymo 86 straipsnio 1 paragrafu (Dz.U. 2017 m. poz. 201): tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. Duomenys saugomi laikotarpį, kuriuo teisės aktai įpareigoja Duomenų valdytoją saugoti mokesčių apskaitos knygas (iki mokestinės prievolės senaties termino pabaigos, nebent mokesčius reglamentuojantys įstatymai nustato kitaip).
Reikalavimų, kuriuos gali pareikšti Duomenų valdytojas arba kurie gali būti pareikšti Duomenų valdytojui, pareiškimas, vykdymas ir gynimas.  BADR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Duomenų valdytojo teisėtas interesas): tvarkymas yra būtinas tikslais, susijusiais su Duomenų valdytojo  teisėtais interesais, pareikšti, vykdyti ir ginti reikalavimus, kuriuos gali pareikšti Duomenų valdytojas arba kurie gali būti pareikšti Duomenų valdytojui. Duomenys saugomi kol išlieka Duomenų valdytojo teisėtas interesas, tačiau ne ilgiau nei reikalavimų, kurie gali būti pareikšti Duomenų valdytojui, senaties terminas (bendras reikalavimų Duomenų valdytojui senaties terminas yra šešeri metai).
Naudojimasis Internetinės parduotuvės svetaine ir jos teisingo veikimo užtikrinimas BADR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Duomenų valdytojo teisėtas interesas): tvarkymas yra būtinas tikslais, susijusiais su Duomenų valdytojo  teisėtais interesais, -  Internetinės parduotuvės svetainės veikla ir jos palaikymas.  

Duomenys saugomi laikotarpį, kuriuo išlieka teisėtas Duomenų valdytojo interesas, tačiau ne ilgiau nei Duomenų valdytojo reikalavimų asmens duomenų subjektui dėl Duomenų valdytojo  vykdomos ūkinės veiklos senaties terminas. Senaties terminą reglamentuoja teisės aktai, o konkrečiai – Civilinis kodeksas (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, susijusiems su ūkine veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai – dveji metai).

Lankomumo Internetinėje parduotuvėje statistika ir analizė BADR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Duomenų valdytojo teisėtas interesas): tvarkymas yra būtinas tikslais, susijusiais su Duomenų valdytojo teisėtais interesais, -  lankomumo Internetinėje parduotuvėje statistikos vedimas ir analizės vykdymas, siekiant gerinti Internetinės parduotuvės veikimą ir didinti Prekių pardavimą.   

Duomenys saugomi laikotarpį, kuriuo išlieka teisėtas Duomenų valdytojo interesas, tačiau ne ilgiau nei Duomenų valdytojo reikalavimų asmens duomenų subjektui dėl Duomenų valdytojo  vykdomos ūkinės veiklos senaties  terminas. Senaties terminą reglamentuoja teisės aktai, o konkrečiai – Civilinis kodeksas (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, susijusiems su ūkine veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai – dveji metai).

  

4. DUOMENŲ GAVĖJAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

4.1. Teisingam Internetinės parduotuvės veikimui, sudaromų Pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui Duomenų valdytojui būtina naudotis kitų subjektų paslaugomis (pvz., programinės įrangos tiekėjas, kurjeris, mokėjimus administruojantis  subjektas). Duomenų valdytojas naudojasi paslaugomis, kurias teikia išimtinai tik tie duomenis tvarkantys subjektai, kurie užtikrina pakankamas atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių įdiegimo garantijas, o duomenų tvarkymas atitinka BADR reikalavimus ir užtikrina duomenų subjektų teises.

4.2. Duomenų valdytojas ne kiekvieną kartą perduoda duomenis  ir ne visiems privatumo politikoje nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms; Duomenų valdytojas perduoda duomenis išimtinai tik tada, kai tai yra būtina, siekiant įgyvendinti konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, ir tik ta apimtimi, kuri būtina jo įgyvendinimui. Pavyzdžiui, jeigu Klientas pasirenka asmeniškai atsiimti Prekes, jo asmens duomenys nebus perduoti su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančiam vežėjui.

4.3. Paslaugų gavėjų ir Klientų asmens duomenys gali būti perduoti šiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms:

4.3.1. vežėjai / ekspeditoriai / brokeriai kurjeriai / sandėlį ir (arba) išsiuntimo procesą prižiūrintys subjektai, - kai Klientas Internetinėje parduotuvėje naudojasi Prekių pristatymo paštu arba per kurjerių tarnybą paslauga, Duomenų valdytojas  perduoda surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam vežėjui,  ekspeditoriui arba tarpininkui, pristatančiam siuntas Duomenų valdytojo pavedimu, o jeigu Prekė išsiunčiama iš išorinio sandėlio, - subjektui, prižiūrinčiam sandėlį ir (arba) išsiuntimo procesą, - ta apimtimi, kiek tai būtina dėl Prekės pristatymo Klientui;

4.3.2. subjektai, administruojantys elektroninius mokėjimus arba mokėjimus mokėjimo kortele, - kai Klientas Internetinėje parduotuvėje atsiskaito elektroniniu mokėjimu ar mokėjimo kortele, Duomenų valdytojas perduoda surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam minėtuosius mokėjimus Internetinėje parduotuvėje Duomenų valdytojo pavedimu administruojančiam subjektui ta apimtimi, kiek tai būtina Kliento atlikto mokėjimo apdorojimui;

4.3.3. nuomonės tyrimo anketų sistemos tiekėjai – kai Klientas sudaro Pirkimo-pardavimo sutartį, Duomenų valdytojas  perduoda surinktus Kliento asmens duomenis – Internetinėje parduotuvėje sudarytas Pirkimo-pardavimo sutartis – pasirinktam subjektui, kuris Duomenų valdytojo pavedimu pristato nuomonės tyrimo anketų sistemą, kiek tai būtina Klientui pareikšti nuomonę per nuomonės tyrimo anketų sistemą;

4.3.4. paslaugų teikėjai, aprūpinantys Duomenų valdytoją techniniais, informaciniais ir organizaciniais sprendimais, reikalingais Duomenų valdytojo ūkinės veiklos vykdymui, Internetinės parduotuvės veikimui, Elektroninių paslaugų teikimui (visų pirma, kompiuterių programinės įrangos, reikalingos Internetinės parduotuvės veiklai, tiekėjai, elektroninio pašto ir prieglobos paslaugų teikėjai bei įmonės valdymo programinės įrangos tiekėjai, techninę pagalbą Duomenų valdytojui teikiantys subjektai) – Duomenų valdytojas perduoda surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam tiekėjui, veikiančiam jo pavedimu, tik tuo atveju ir ta apimtimi, kiek tai būtina šio asmens duomenų tvarkymo tikslo įgyvendinimui pagal šią privatumo politiką;

4.3.5. buhalterinių, teisinių ir konsultavimo paslaugų teikėjai, užtikrinantys Duomenų valdytojui buhalterinę, teisinę arba konsultacinę pagalbą (visų pirma, buhalterinių paslaugų įmonė, teisininkų kontora ir skolų išieškojimo įmonė), - Valdytojas perduoda surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam tiekėjui, veikiančiam jo pavedimu, tik tuo atveju ir ta apimtimi, kiek tai būtina šio asmens duomenų tvarkymo tikslo įgyvendinimui pagal šią privatumo politiką;

 

5. PROFILIAVIMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
5.1. BADR įpareigoja Duomenų valdytoją informuoti apie automatizuotą sprendimo priėmimą, įskaitant profiliavimą, apie kurį kalbama BADR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, ir – mažų mažiausiai šiais atvejais – suteikti išsamią informaciją apie jų priėmimo tvarką, reikšmę bei numanomas tokio tvarkymo pasekmes asmens duomenų subjektui. Todėl Duomenų valdytojas šiame privatumo politikos punkte pateikia informaciją apie galimą profiliavimą.

5.2. Duomenų valdytojas Internetinėje parduotuvėje gali taikyti profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau juo grindžiamų sprendimų priėmimas nebus susijęs su Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu arba jos atsisakymu, taip pat su naudojimusi Elektroninėmis paslaugomis Internetinėje parduotuvėje. Profiliavimo taikymo Elektroninėje parduotuvėje išraiška gali būti, pvz., nuolaidos suteikimas konkrečiam asmeniui, nuolaidos kodo išsiuntimas jam, perėjimas prie neužbaigtų pirkimų, Prekės pasiūlymo išsiuntimas, kas galėtų atitikti tokio asmens interesus arba pasirinkimus, arba jam būtų pasiūlytos geresnės sąlygos, lyginant su standartiniu Interneto parduotuvės pasiūlymu. Nepaisant profiliavimo, būtent pats asmuo laisva valia priims sprendimą, ar norės pasinaudoti tokiu būdu gauta nuolaida ar geresnėmis sąlygomis ir pirkti Internetinėje parduotuvėje.

5.3. Profiliavimas Internetinėje parduotuvėje grindžiamas automatine analize ir tokio asmens elgesio Internetinėje parduotuvėje prognozavimu, pvz., konkrečios Prekės įdėjimas į krepšelį, konkrečios Prekės puslapio peržiūrėjimas Internetinėje parduotuvėje, taip pat turimos pirkimo Internetinėje parduotuvėje istorijos analize. Tokio profiliavimo sąlyga - Duomenų valdytojas privalo turėti tokio asmens asmens duomenis, kad galėtų jam vėliau išsiųsti, pvz., nuolaidos kodą.

5.4. Asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti su sprendimu, kuris grindžiamas išskirtinai automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir sukelia šiam asmeniui teisines pasekmes arba iš esmės paveikia jį panašiu būdu.

 

6. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
6.1. Duomenų subjekto teisės apima teisę į informaciją, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, įskaitant teisę „būti pamirštam“, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti ir teisę į tai, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Anksčiau nurodytų teisių įgyvendinimo sąlygos išsamiai nurodytos BADR 15-21 straipsniuose.

6.2. Asmens duomenų subjektas turi teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo momentu. Asmens duomenų subjektas, kurio duomenis tvarko Duomenų valdytojas pagal sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a punktu, turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.3. Asmens duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai BADR ir Lenkijos teisės aktuose, visų pirma, Asmens duomenų apsaugos įstatyme, nustatytu būdu ir tvarka. Priežiūros institucija Lenkijoje – Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas. 

6.4. Asmens duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e punktą (viešasis interesas) arba f punktą (teisėtas valdytojo interesas), įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiat pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

6.5. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.6. Siekiant įgyvendinti teises, apie kurias kalbama šiame privatumo politikos straipsnyje, su Duomenų valdytoju galima susisiekti, išsiunčiant atitinkamą rašytinį pranešimą arba elektroninį pranešimą privatumo politikos pradžioje nurodytu Duomenų valdytojo adresu, taip pat tai galima padaryti pasinaudojant Internetinės parduotuvės svetainėje esančia kontaktine forma.

 

7. SLAPUKAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR ANALIZĖ  
7.1. Slapukų failai (angl. Cookies) – tai nedideli tekstinių failų pavidalo tekstiniai pranešimai, kuriuos išsiunčia serveris Internetinės parduotuvės lankytojui ir kurie įrašomi jo kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio kietajame diske, išmaniojo telefono atminties kortelėje (priklausomai nuo to, kokiu įrenginiu naudojasi Internetinės parduotuvės lankytojas). Išsamią informaciją apie slapukų naudojimą, taip pat jų atsiradimo istoriją galima rasti adresu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Slapukas

7.2. Duomenų valdytojas gali tvarkyti slapukų failuose esančius duomenis, sukauptus asmenims lankantis Internetinės parduotuvės svetainėje, šiais tikslais:

7.2.1. Paslaugų gavėjų kaip užsiregistravusių Internetinėje parduotuvėje identifikavimui ir rodymui, kad jie yra užregistruoti;

7.2.2. į krepšelį įdėtų Prekių įsiminimui Užsakymo pateikimo tikslu;

7.2.3. duomenų iš užpildytų Užsakymo formų, anketų arba prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų įsiminimui;

7.2.4. Internetinės parduotuvės svetainės turinio pritaikymui Paslaugų gavėjo individualiems pasirinkimams (pvz., dėl spalvų, šrifto dydžio, svetainės struktūros) ir naudojimosi Internetinės parduotuvės svetaine optimizavimui;

7.2.5. anoniminės statistikos, atspindinčios naudojimosi Internetinės parduotuvės svetaine būdus, vedimui;

7.2.6. remarketingui, t. y.  Internetinės parduotuvės lankytojų elgsenos ypatumų analizei, anonimiškai tiriant jų veiksmus (pvz., pasikartojantys apsilankymai konkrečiuose puslapiuose, raktiniai žodžiai ir pan.), siekiant sukurti jų profilį ir pristatyt jiems pritaikytas reklamas, atitinkančias jų interesus, taip pat tuomet, kai jie lankosi kitose interneto svetainėse įmonių Google Ireland Ltd. ir Facebook Ireland Ltd. reklamos tinke.

7.3. Standartiškai didžioji dauguma rinkoje esančių žiniatinklio naršyklių pagal numatytus nustatymus įrašo slapukų failus. Kiekvienas gali nusistatyti naudojimosi slapukų failais sąlygas, pasirinkdamas savo žiniatinklio naršyklės nustatymus. Tai reiškia, kad galima iš dalies apriboti (pvz., laikinai) arba visiškai išjungti slapukų failų įrašymą, tačiau tai gali paveikti kai kurias Internetinės parduotuvės funkcijas (pavyzdžiui, gali tapti neįmanoma pateikti Užsakymą, naudojantis Užsakymo forma, kadangi nebus įsimintos Prekės krepšelyje, atliekant tolimesnius Užsakymo pateikimo žingsnius).

7.4. Sutikimo su slapukų taikymu nustatymai žiniatinklio naršyklėje yra esminiai, norint naudotis mūsų Internetine parduotuve; pagal taisykles toks sutikimas taip pat gali būti išreikštas žiniatinklio naršyklės nustatymais. Jeigu neišreiškėte tokio sutikimo, reikia atitinkamai pakeisti slapukų failų taikymo nustatymus žiniatinklio naršyklėje.

7.5. Išsami informacija apie slapukų failų taikymo nustatymus ir savarankišką jų pašalinimą populiariausiose žiniatinklio naršyklėse pateikiama žiniatinklio naršyklės pagalbos skyriuje (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).
7.6. Duomenų valdytojas Internetinėje parduotuvėje gali naudotis Google Analytics, Universal Analytics paslaugomis, kurias teikia įmonė  Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), taip pat Hotjar paslaugomis, kurias teikia įmonė Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Šios paslaugos padeda Duomenų valdytojui vesti Internetinės parduotuvės lankytojų srauto statistiką ir vykdyti analizę. Kaupiami duomenys anksčiau nurodytų paslaugų tikslais gali būti tvarkomi, parengiant pagalbines statistines suvestines ir Internetinės parduotuvės lankytojų srauto analizes Internetinės parduotuvės administravimo reikmėms. Šie duomenys yra kumuliaciniai. Anksčiau aprašytomis paslaugomis Internetinėje parduotuvėje besinaudojantis Duomenų valdytojas kaupia tokius duomenis kaip Internetinės parduotuvės lankytojų paieškos šaltinius ir priemones, taip pat jų elgsenos Internetinėje parduotuvėje būdą, informaciją apie įrenginius ir naršykles, iš kurių jie lankosi svetainėje, IP ir domeną, geografinius duomenis ir demografinius duomenis (amžius, lytis) ir interesus. 

7.7. Lankytojas gali lengvai užblokuoti prieigą prie Google Analytics informacijos apie jo aktyvumą Internetinės parduotuvės svetainėje. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, galima instaliuoti Google Ireland Ltd. žiniatinklio naršyklės papildinį, prieinamą čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
7.8. Duomenų valdytojas Internetinėje parduotuvėje gali naudotis Facebook Pixel paslaugomis, teikiamomis  įmonės Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Ši paslauga padeda Duomenų valdytojui įvertinti reklamų efektyvumą ir sužinoti, kokius veiksmus atlieka Internetinės parduotuvės lankytojai, taip pat rodyti šiems asmenims pritaikytą reklamą. Išsamią informaciją apie Facebook Pixel gali surasti šiuo internetiniu adresu: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

7.9.  Facebook Pixel funkcijos valdomos, nustatant reklamas savo profilyje Facebook.com portale: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
7.10. Duomenų valdytojas Internetinėje parduotuvėje gali naudotis įmonės EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, 27 Olimpijska Street, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, VAT EU PL952 187 57 34). Šios paslaugos padeda Duomenų valdytojui automatizuoti Klientų aptarnavimo Internetinėje parduotuvėje procesą. Paslauga apima pokalbių įskiepio instaliavimą, kas sudaro galimybes Klientui susisiekti su Pardavėju realiuoju laiku tiesiogiai iš Internetinės parduotuvės. Daugiau informacijos apie userlike.com programų naudojimą galima surasti šiuo internetiniu adresu: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Internetinė parduotuvė gali pateikti nuorodų į kitas interneto svetaines. Duomenų valdytojas ragina, perėjus į kitą interneto svetainę, susipažinti su joje galiojančia privatumo politika. Ši privatumo politika galioja tik Duomenų valdytojo Internetinėje parduotuvėje.  

 

 
Jūs pateikiate užsakymą ES registruotos įmonės vardu, todėl mūsų parduotuvėje kainos Jūsų užsakymui rodomos be PVM. Atlikę užsakymą, kartu su prekėmis gausite sąskaitą-faktūrą su priskaičiuotu 0% PVM.